TTD Logo
సుదర్శన రగడ
ఓంకారాక్షర యుక్తము చక్రము
సాంకమధ్యవలయాంతర చక్రము
సర్వ ఫల ప్రద సహజము చక్రము
పూర్వకోణసంపూర్ణము చక్రము
హరవిరించి దివిజాశ్రయ చక్రము
గురుగతి రెండవకోణపుఁ జక్రము
స్రావనిశాచర సంఘము చక్రము
కోవిదతృతీయకోణపుఁ జక్రము
రణభయంకరవిరాజిత చక్రము
గుణయత చతుర్ధకోణపుఁ జక్రము
హుంకారరవమ(హో)గ్రపుఁ జక్రము
కొంకనిపంచమకోణపుఁ జక్రము
ఫట్కార పర బ్రహ్మము చక్రము
షట్కోణాంత విశాపుఁ జక్రము
బహుళ పటహరవభైరవ చక్రము
మిహిర తుహినకరమిళితము చక్రము
కఠినపవనికరకల్పిత చక్రము
శఠమతఖండనచతురము చక్రము
దంభోళినఖరదారుణ చక్రము
గంభీరసమరకలితము చక్రము
చండమారుతవిసారిత చక్రము
కుండలీశముఖఘోషిత చక్రము
కాలదండశతకాండము చక్రము
జ్వాలానలముఖశౌర్యము చక్రము
విస్పులింగచయవిభ్రమ చక్రము
సాస్పాలితభుజహారము చక్రము
విద్యుత్కోటినివేశము చక్రము
ప్రద్యోతనమణిబంధము చక్రము
సంభ్రమసంభృతి సహజము చక్రము
బంభ్రమితవిదిక్పటలము చక్రము
భద్రగజప్రభుపాలన చక్రము
రుద్రైకాదశరూపము చక్రము
రక్షోగణగళ రక్తము చక్రము
భక్షితదుష్టప్రాణము చక్రము
కంఠనాధఘనగర్జిత చక్రము
లుంఠితతిమిరవిలోకన చక్రము
వజ్రాయుధబహు వర్షుక చక్రము
వజ్రమౌక్తికసువర్ణపుఁ జక్రము
బ్రహ్మాదిదివిజపాలన చక్రము
జిహ్మగభూషణజీవిత చక్రము
షోడశభుజసంషోభిత చక్రము
బాడబసహస్రబంధుర చక్రము
ప్రేంఖత్పరసు విభీషణ చక్రము
శంఖచక్రశరచాపము చక్రము
అసిగదాత్రిశూలాంకుశ చక్రము
ముశలపాశహలమోహన చక్రము
అగ్నిఖేటవజ్రాయుధ చక్రము
లగ్నకుంతశుభలక్షణ చక్రము
నేత్రత్రయవర్ణింతగరు చక్రము
రాత్రించరవిద్రావణ చక్రము
జ్వాలాకేశవిశాలపుఁ జక్రము
కాలకూటనిభకాంతుల చక్రము
అసిగదాత్రిశూలాంకుశ చక్రము
ముశలపాశహలమోహన చక్రము
అగ్నిఖేటవజ్రాయుధ చక్రము
లగ్నకుంతశుభలక్షణ చక్రము
ఘూర్ణమానమదగుంభిత చక్రము
నిఘ్నబాణకరనికరము చక్రము
విఘ్నాపహరణవిభవము చక్రము
విహ్వలితనరకవీరము చక్రము
సైంహికేయగళసంహర చక్రము
ముష్కరపౌండ్రనిమూలన చక్రము
దుష్కరకర్మవిధూనన చక్రము
నక్రకంఠదళనక్రమ చక్రము
ధిక్కృతతదనుజాతిక్రమ చక్రము
దుర్వాసస్సంస్తుత్యము చక్రము
శర్వరీశశతసంచయ చక్రము
త్రిపురవిజయకరతీవ్రము చక్రము
విపులనవరసనవీనము చక్రము
మంత్రాధిరాజమానిత చక్రము
యంత్రపీఠమధ్యాసిత చక్రము
కుంజరపాలనగుణయుత చక్రము
రంజితపుష్పపరాగము చక్రము
సంధ్యారుణపటసంవృత చక్రము
వంధ్యేతరగర్వస్ఫుట చక్రము
మిధ్యావాదతిమిరహర చక్రము
తధ్యామృతసంతర్పిత చక్రము
కల్హారమాలికాధర చక్రము
సిలధూపసంస్లిష్టము చక్రము
అర్కానలదీపాంచిత చక్రము
మార్కండేయనమస్కృత చక్రము
హవ్య కవ్య వివిధాశన చక్రము
దివ్యమునివరధ్యేయము చక్రము
వలయముమీదట వలగొను చక్రము
బలవదష్టదళపద్మపుఁ జక్రము
ఎడలగేసరము లెనసిన చక్రము
వడి నందుమీది వలయపుఁ జక్రము
షోడశదళముల సొంపగు చక్రము
వీడనికీసరవితతుల చక్రము
మొగిమూడువలయములుగల చక్రము
తగు భూగోళముఁ దనరిన చక్రము
అంగమంత్రముల నధికపుఁ జక్రము
జంగిలిపదాఱుస్వరముల చక్రము
అనఘచక్రగాయత్రిక చక్రము
తననిజ మంత్రముదగిలిన చక్రము
నరసింహమంత్రనామపుఁ జక్రము
ధర నక్షరములదామెన చక్రము
మహాసుదర్శనమంత్రము చక్రము
విహారితవజ్రవిధముల చక్రము
అంబర నరసింహాక్షర చక్రము
సాంబుజాక్షపాశాంకుశ చక్రము
మానితదిక్పతిమంత్రము చక్రము
నానావిధహరినామపుఁ జక్రము
వేయివిధంబుల వెలసిన చక్రము
వేయంచులుగల విశ్వపుఁ జక్రము
భావించు సుజనపాలన చక్రము
శ్రీ వేంకటపతి చేతిది చక్రము
శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు మంగళమహా శ్రీ శ్రీంజేయున్